Autode kiirremont

autode kiirremont

autode remont

rent remondi töökoda

tespera

kiirremont

autoparandus

õlivahetus
Juriidilised isikud

OÜ Tespera- le pretensioonide esitamise tingimuseda juriidilistele isikutele.

1. OÜ Tespera töökoda asub aadressil Kadaka 46 Tallinn, tel. 6180753, 56090929, e-mail info@tespera.ee.
2.Pretensiooni vastuvõtjaks on:
2.1. Müügi puhul OÜ Tespera Suvila 21A Tallinn reg.nr. 10220607, tel. 6180753. Käesolevate Tingimustega on hõlmatud kõik ostjale otse müüdud  uued ja kasutamata kaubad.

2.2. Teenuse osutamise korral OÜ Tespera Suvila 21A Tallinn reg. Nr.10220607, tel 6180753.

3. Asjadele ja teenustele pretensiooni esitamise tähtaeg on 6 kuud alates asja või teenuse üleandmise päevast (kaasaarvatud). 6 kuu jooksul toimub pretensiooni läbivaatamine Tespera OÜ kulul.

4. Juhul kui Tingimuste punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul ilmnevad asjas või teenuses puudused vahetatakse välja uue asjaga või asja puudus parandatakse asja remontimise läbi või puudusega teenuse asemel osutatakse uus teenus või kõrvaldatakse osutatud teenuses sisalduv puudus, kohaldatakse uuele asjale või remonditud asjale või teenusele või teenuse parandusele Tingimuste punktis 3 sätestatud esialgset tähtaega ning uue  kulgemist ei alga.
5. Asja puudused on  uue ja seni kasutamata asja tootjapoolsed valmistusvead ning puudused materjalis, millest uus ja seni kasutamata asi on valmistatud ja puudused. Asja müügigarantiiga ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud: 1.) seoses asja ebaõige paigaldamisega  või 2.) seoses asja mehhaanilise kulumisega või 3.) seoses asja mittesihipärase kasutamisega või 4.) seoses toote puuduliku hooldamisega. Samuti ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud eelnevalt kasutatud asja  müümisel  ostjale. Juhul kui asja tootja on ette näinud ka muid asjaolusid, mille puhul tootja müügigarantii asja suhtes ei kehti, laienevad viimatinimetatud asjaolud ka käesoleva garantii suhtes.
6. Pretensiooniõigusega teenusele on hõlmatud puudused  osutatud teenuses.

7. Asja puuduste korral kohustub garantii andja finantseerima asja  väljavahetamist uue samaliigilise ja samaväärtusliku puudusteta asjaga või asja puuduste kõrvaldamist asja remontimise käigus. Asja puuduse tuvastamine, asja ümbervahetamine või remont toimub Tespera OÜ töökojas aadressil Kadaka 46 Tallinn. Tespera OÜ kirjalikul loal võib eeltoodud toiminguid teostada kolmas pool väljaspool meie töökoda.

8. Teenuse puuduste korral kohustub Tespera OÜ finantseerima teenuse teistkordset osutamist või juba osutatud teenuse puuduste kõrvaldamist.

9. Ostja või tellija on kohustatud teatama asja puudusest või teenuse puudusest 10 (kümne) päeva jooksul alates puudusest teada saamisest OÜ Tesperale. Ostja või tellija on asja või teenuse puudusest teatanud, kui OÜ Tespera-le on esitatud 1.) kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal asja või teenuse puudus avastati, milles puudus seisneb, millest võib olla puudus tingitud; 2.) garantiitalong 3.) asja ostja või tellija nimi ja kontaktandmed. Vajaduse korral on OÜ Tespera-l õigus nõuda ostjalt või tellijalt täiendavate andmete esitamist.
10. Tespera OÜ on kohustatud 14 päeva jooksul alates Tingimuste punkti 12 alapunktides 1-3sätestatud andmete saamisest (kaasaarvatud), kontrollima pretensiooni ning otsustama, kas asja või teenuse puudus on vastab käesolevatele Tingimustele.

11. Põhjalikumat uurimist vajavatel juhtudel  teeb OÜ Tespera otsuse asja või teenuse puuduse  kohta  mitte hiljem kui 60 päeva jooksul. OÜ Tespera teavitab oma otsusest viivitamatult ostjat või tellijat.
12. Juhul, kui ostja või tellija ei ole mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitanud Tingimuste punktis 9 nimetatud andmeid, vabaneb Tespera OÜ käesolevates Tingimustes sätestatud kohustustest.
19. Käesolevad Tingimused ei välista ega ei piira ostja või tellija õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
20. Ostja või tellija, esitades tellimuse ja/või allkirjastades talle teenuse või kauba eest esitatud arve, kinnitab sellega et ta on tutvunud käesolevate Tingimustega.

1.03.2013

OÜ Tespera juhatajaUrmas Kaljurand


« Tagasi
 
Paigaldajad

   ...